МОТИВАЦІЯ ПІДПИСАННЯ КОНТРАКТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 
 

МОТИВАЦІЯ ПІДПИСАННЯ КОНТРАКТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
МОТИВАЦІЯ ПІДПИСАННЯ І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

В статті викладено результати дослідження щодо встановлення найбільш значущих мотивів підписання і розірвання контрактів військовослужбовцями Збройних Сил України на сучасному етапі.

Ключові слова: військова служба за контрактом, мотивація підписання та розірвання контракту, мотив, мотивація, Збройні Сили.

 

Збройні Сили є необхідним атрибутом держави; піклування щодо їх матеріально-технічного й соціально-психологічного забезпечення підтверджує низка законодавчих актів України. Неабияку увагу приділено прискореному переходу армії України на контрактний принцип комплектування (до кінця 2010 року). Звідси - висунуті особливі вимоги до психологічної стійкості та морально-ділових якостей особового складу підрозділів сил швидкого реагування, а також до військовослужбовців при включенні їх у складні системи типу «людина - бойова техніка», «людина - людина».

Необхідно зазначити, що в недалекому майбутньому військовослужбовці-контрактники будуть найбільш чисельною категорією ЗС України. Проте виконання плану укомплектовано­сті частин військовослужбовцями служби за контрактом нині не вимагає великих зусиль з боку начальницького складу ЗС. Також існує необхідність зниження економічних збитків через дострокове звільнення з військової служби (в окремих військових частинах процентна кількість звільнених військовослужбовців протягом року з часу підписання контракту досягає 50%). Тому дослідження загальних мотиваційних аспектів, що сприяють чи заважають прийняттю рішення щодо підписання контракту та нормальному проходженню служби військовослужбовцями контрактної служби, є актуальним.

Питання дослідження мотивації військовослужбовців служби за контрактом досліджували ряд вчених: В.І. Осьодло (аспекти формування мотивації професійної діяльності), О.П. Макаревич (мотиваційні процеси, що супроводжують психологічну підготовку бойової діяльності), О.Ф. Хміляр (особливості формування мотивації бойової діяльності) та В.М. Невмержицький (особливості формування мотивації у прискоренні адаптації військовослужбовців до умов військової служби). Таким чином, вказані напрямки досліджень стосуються окремих аспектів формування мотивації служби військовослужбовця в ході професійної діяльності. Однак на даний час існує прогалина в дослідженні мотиваційних аспектів, що визначають прийняття рішення щодо підписання контракту на проходження військової служби, а також його розірвання. Особливо це стосується низової ланки (рядовий склад) та ланки молодших командирів (сержантський і старшинський склад).

Тому метою дослідження є визначення мотивації підписання та розірвання контракту військовослужбовцями ЗС України на сучасному етапі їх розвитку.

У психології існує чимало теорій потреб як базового утворення мотивів, що і являють собою мотивацію. 3. Фрейд та А. Фрейд пояснювали динаміку поведінки за допомогою теорії лібідо та захисних індивідуальних механізмів, що характеризують рівень адаптованості особистості [3; 9; 10]. А. Адлер вважав, що поведінку мотивують соціальні фактори, підкорені «прагненню до влади» [9]. Згідно з А. Камероном, потреба - це стан відхилення від внутрішньої рівноваги, що призводить до напруження і спричинює поведінку, спрямовану на відновлення рівноваги [3, 27- 28]. Організм, згідно з теорією гомеостазу К. Гольдштейна, має постійний середній стан напруження і прагне повернутися до цього стану в разі відхилення внаслідок дії зовнішніх чи внутрішніх факторів. Згідно з теорією оптимальної активації (Е. Даффі і Д. Хебб), організм прагне підтримувати оптимальний рівень активації, який дає йому можливість функціонувати найефективніше [3, 29]. Цей рівень не відповідає абсолютному нулю, а залежить від фізіологічного і психологічного стану індивіда в даний момент. Згідно з термінологією К. Левіна, дії і вчинки спонукаються квазіпотребами, які ієрархічно пов’язані з істинними потребами. Б. Зейгарник установила значення пам’яті у формуванні потреби [9]. Пізніше М. Овсянкіна, використовуючи схожий прийом переривання незавершених дій, експериментально перевірила гіпотезу щодо напруженої системи на матеріалі реальної діяльності, а не її відтворення в пам’яті. М. Селігмен стверджував, що неспроможність контролювати ситуацію й уникнути негативних подразників, а також відчуття безпорадності є тими факторами, які спричиняють страждання, депресію й ведуть до бажання уникати таких ситуацій [3, 32-33].

Після створення достатньо відомої ієрархії потреб А. Маслоу стверджував, що будь-яка діяльність (чи поведінка) спонукається кількома, а не однією чи навіть усіма базовими потребами одночасно.

Залучення якомога більшої кількості потреб (актуалізація ширшого кола спонукальних чинників) підвищує загальний рівень мотивації діяльності, в тому числі й діяльності, яка передбачена вимогами соціуму [3; 7].

Досить повна схема співвідношення різних мотивів у спонуканні складних видів діяльності була запропонована Б. Додоновим. Відповідно до цієї схеми, діяльність спонукається такими мотивами: задоволення від самого процесу діяльності, прямий результат діяльності, винагорода за діяльність, уникнення покарання, котрі загрожували б у разі ухиляння від діяльності чи несумлінного її виконання [3, 31].

Пропонуючи свою теорію мотивації, Р. Холт спирається на поняття «бажання» і визначає його як «когнітивно-афективне поняття, що формується в термінах змісту тієї або іншої дії і припущень про приємний або неприємний результат» [11, 17].

Бажання розуміють як неузгодженість, як «когнітивно-афективний стан, близький до незадоволення».

Помірний ступінь неузгодженості збуджує помірне задоволення й інтерес, а крайній і несподіваний - призведе до переляку і невдоволення.

Продовжуючи тему мотивації, слід указати на позицію Г. Ложкіна, який в основу формування оптимальної мотивації діяльності заклав принцип «свобода вибір - відповідальність», що має наблизити процес професійного становлення май­бутнього фахівця для досягнення само актуалізації його                  особистості [6, 96-97].

М.В. Савчиним та А.О. Афанасьєвим виділено 8 груп мотивів відповідальної поведінки, а саме: широкі суспільні мотиви, мотиви прямої військово-професійної діяльності, мотиви особистісної відповідальності, мотиви - стимули (негативні), мотиви - стимули (позитивні), мотиви особистісного самоствердження, мотиви наслідування та мотиви військово-професійного самовиховання [2, 8].

С. Занюк виділяє ряд мотивів, що мають найбільше практичне значення у формуванні мотивації особистості щодо військово-професійної діяльності [3, 21-30]:

-          намагання самоствердитись через військову службу, що характерно для молодих чоловіків (мотив           само­ствердження);

-          наслідування поведінки когось іншого, хто є досить значимою й авторитетною людиною (мотиви ідентифікації з іншою людиною);

-          бажання отримати певні повноваження (мотив влади);

-          отримання задоволення від самого процесу військово-професійної діяльності (процесуально-змістові мотиви);

-   реалізація своїх здібностей, впевненості в собі, прагнення руху вперед до самовдосконалення (мотив саморозвитку);

-          прагнення досягти високих результатів та майстерності у професійній діяльності (мотив досягнення);

-          усвідомлення суспільного значення військової діяльності, відчуття належності до військового колективу й прагнення принести йому користь, почуття обов’язку перед суспільством (соціальні або суспільно значущі мотиви);

-          намагання уникнути дисциплінарної та криміналь­ної відповідальності (мотив уникнення неприємностей та покарання).

Таким чином, у процесі виконання суб’єктом військової діяльності своїх обов’язків можуть мати місце фактично всі основні мотиви, що формують його мотивацію належного несення служби. Вказані мотиви можна звести до двох блоків (крім матеріальних):

-   мотиви соціальної орієнтації, що спонукають людину до самоствердження, самореалізації через визнання чи уникнення осуду у соціальному оточенні;

-   мотиви індивідуального, власного розвитку, що створюють перспективи для особистості у досягненні задоволення через реалізацію усвідомленого особистісного потенціалу та уникнення фрустраційних станів.

Вказані мотиви виконують спрямовуючу роль щодо задоволення певної потреби особистості, реалізуються через соціальні явища чи індивідуальну діяльність. Під впливом об’єк­тивних умов і суб’єктивних чинників у військовослужбовців формується мотиваційна готовність до військово-професійної діяльності. Ця готовність є цілісною, відносно стійкою системою психологічних утворень особи, які, актуалізуючись в тих або інших обставинах, створюють відповідні стани психіки і спонукають військовослужбовця до діяльності, регулюють його поведінку.

Однак військова служба за контрактом має свої досить своєрідні особливості, які значно відрізняють її від решти видів професійної діяльності людини. Результати дослідження В.І. Осьодла, О.П. Макаревича, О.Ф. Хміляра та В.М. Невмержицького вказують на те, що мотивація особистості відіграє визначальну роль при проходженні військової служби за контрактом. На їх думку, значну роль, крім матеріальних стимулів, відіграють соціально-психологічні умови діяльності. Якщо про потреби можна говорити як про загальносоціальне явище, властиве особистості через її формування у соціумі, то стимули визначаються саме умовами її діяльності. Це вимагає комплексного практичного дослідження сучасних умов і мотивів, що спонукають до певної діяльності чи її уникання.

Авторами статті було проведено дослідження у західному регіоні України, в якому взяли участь 294 особи, що проходять контрактну військову службу.

За результатами емпіричного дослідження основних мотивів підписання контракту найбільш значущими були: стабільне робоче місце (48%), своєчасна виплата грошового утримання (41%), забезпечення речовим майном (34%), прагнення бути самостійним (27%), наявність житлово-комунальних пільг (21%) та служба тимчасово до знаходження достойної цивільної роботи (11%).

Характерно, що 42% призваних на контрактну службу з сільської місцевості назвали серед основних мотивів престижність військової служби (соціально орієнтовані мотиви), тоді як серед міських жителів цей відсоток доволі низький - 14%.

Бажання пов’язати своє життя зі службою за контрактом виявилося обернено пропорційним рівню освіти молодих людей. Серед тих, хто має вищу освіту, взагалі немає бажаючих підписувати контракт.

Для 21% контрактників перспективною метою у службі є отримання військового звання «прапорщик». Простежується зріст цього показника з моменту призову на контрактну службу і в подальшому.

Так, біля 30% вибірки контрактників стають прапорщиками після навчання в школах прапорщиків, куди направляються ті, хто проявив себе з позитивної сторони на посадах солдатів, сержантів за контрактом  протягом не менш, ніж одного року.

Рішенню підписати контракт сприяють у більшості випадків поради командирів (31%), реклама контрактної служби в ЗМІ (22%) та агітація у військкоматі (21%).

У ході повсякденної діяльності проходить складний перехід від «професійних очікувань» до «ревізії» раніше сформованих ціннісних уявлень контрактників про обрану професію. При цьому, з одного боку, проходить переоцінка самої військової служби як носія певних ціннісних характеристик, а з іншого - йде зустрічний процес перебудови ціннісної свідомості особистості контрактника, що зумовлює перегляд ним критеріїв оцінок, змісту і структури системи цінностей [4]. Як показали отримані дані, на цьому етапі у порівнянні з періодом вибору професії, спостерігаються значні зміни в ієрархії цінностей.

Основними проблемами, з якими зіткнулися контрактники в процесі служби в частині, є неможливість самореалізації, великі службові навантаження, надмірна кількість нарядів, залучення до виконання «чорнової роботи». Додатковими інтерв’ю установлено, що очікуваним було бачення контрактної служби більш подібною до служби офіцерів, прапорщиків, як дещо середнє між солдатом строкової служби і керівним складом [5].

Основними позитивними моментами в службі, які відзначили контрактники, є своєчасна виплата грошового утримання (87%), морально здорове соціальне середовище в частині (68%), можливість службового росту (на посадах сержантів та після закінчення шкіл прапорщиків) - (39%), заочного навчання в цивільних навчальних закладах (15%).

Результати бесід з командирами (начальниками) та військовослужбовцями служби за контрактом вказують на наступне:

-            найкращий контингент для комплектування частин і підрозділів - це військовослужбовці, які проходять службу за призовом та звільняються зі служби, оскільки в процесі повсякденної діяльності командири мають можливість добре вивчити їхні особисті якості та уникнути помилок при відборі. На думку командирів, адаптація цих осіб проходить практично безболісно, без зайвих проблем для бойової готовності частин та підрозділів, стану військової дисципліни. Однак аналіз причин дострокового розірвання контрактів свідчить про те, що 75% залишили армію з ініціативи командування, бо не відповідають висунутим до них вимогам. Сюди також потрапляють військовослужбовці, що досить позитивно проявили себе у процесі проходження строкової служби й виявили бажання заключити контракт. Левову частку від них складають звільнені через особисту недисциплінованість, особливо з причини вживання спиртних напоїв. Цієї проблеми фактично не існує для тих, що проживають разом з батьками;

-         існують певні проблеми щодо професійної підготовки. Не всі громадяни, яких було прийнято на військову службу із запасу (крім військовослужбовців, призначених для комплектування підрозділів миротворчих сил), проходять належне навчання (допідготовку) перед відправленням у війська, та й сам навчальний процес часто організовується за спрощеною схемою.

Це підриває саму ідею солдата-професіонала. 25% випадків розриву контракту здійснені за ініціативи контрактників. Найбільш суттєвими причинами звільнення є недостатній рівень грошового утримання, його невідповідність фізичним і моральним навантаженням; виконання функцій, не передбачених штатною посадою; відрядження до інших частин з метою виконання некваліфікованих робіт; призупинення пільг.

Значне переважання розірвання контракту з ініціативи командирів свідчить про невідповідність існуючої системи професійно-психологічного відбору та наявність недоліків у забезпеченні адаптації та професійного становлення військовослужбовців цієї категорії.

Ця робота проводиться пасивно й недостатньо використовується потенціал професійно- психологічного відбору (прогноз відповідності професії та більш поглибленого вивчення якостей кандидата).

Аналіз даних, отриманих в результаті проведення дослідження за методикою «Діагностика структури мотивів трудової діяльності», за основними оцінюючими факторами дає змогу викреслити таке:

-         незадоволеність військовою службою - 54%;

-         незадоволеність грошовим утриманням - 74%;

-          незадоволеність можливістю підвищення по службі військовослужбовців контрактної служби - 80%;

-          незадоволеність організацією службової діяльності та відношенням командування до організації побуту й відпочинку військовослужбовців контрактної служби - 52% та 42% відповідно;

-         незадоволеність можливістю реалізації власних індивідуальних особливостей - 74%;

-          незадоволеність можливістю творчості в процесі служби - 83%;

-         незадоволеність взагалі військовою службою за всіма факторами в цілому - 73%.

Отримані результати свідчать про те, що задоволеність військовою службою складається з

багатьох чинників. Вона залежить не лише від грошового утримання та соціально-побутових умов, але і від можливості самореалізації, професійного та кар’єрного росту.

Якщо за окремими факторами задоволеність військовою службою є досить високою і значно перевищує або дорівнює 50% (значимість професії військового, посади військовослужбовців контрактної служби, взаємовідносини з товаришами по службі та потреба в спілкуванні, колективній діяльності), то незадоволеність військовою службою взагалі за всіма факторами постає дуже високо.

В системах цінностей особистості переважають індивідуальні та матеріальні термінальні цінності, а також індивідуальні й духовні інструментальні цінності. Таким чином, більшістю визначається матеріально забезпечене життя, цікава робота і здоров’я як кінцева мета індивідуального існування. В цей самий час засобами досягнення даної мети вважаються переважно високі вимоги до життя, оточуючих, високий рівень освіченості, раціоналізм, самоконтроль, тверда воля.

Досить цікаві показники були отримані в результаті дослідження за методикою «Структура мотивації трудової діяльності»(К. Замфір). Аналіз даних, отриманих у результаті проведення дослідження військовослужбовців контрактної служби за вказаною вище методикою, здійснювався за сімома основними мотивами, а п’ять ступенів значимості цих мотивів дає змогу виокремити таке:

-   дуже суттєвим мотивом залишається матеріальний стимул, який в основному має вираження у грошовому утриманні - 35%;

-   прагнення просування по службі як один із основних факторів щодо потреби в досягненнях і можливостей до самореалізації та професійного росту - 40%;

-   дуже важливими мотивами є такі: орієнтація на престиж і повагу з боку інших - 71% та задоволення від службових обов’язків, які добре виконуються - 80%;

-   одним з найбільш значимих мотивів, який визначає престижність, вагу та значимість професії у суспільстві, є суспільна користь військової діяльності, що складає 13%;

-   щодо загальних результатів, то можна визначити, що взагалі для всіх категорій військовослужбовців середнє значення внутрішньої мотивації трохи перевищує значення зовнішньої позитивної мотивації. Проте значним мінусом є значення зовнішньої негативної мотивації, яка перевищує значення попередніх.

Таким чином, результати нашого дослідження свідчать, що на етапі прийняття рішення стосовно підписання контракту цьому найбільше сприяють матеріальні мотиви, які відображають намагання отримати певну стабільність (реалізація первинних потреб).

Для кандидатів на проходження військової служби за контрактом достатньо ефективним мотивом є саме стабільність.

Менш значним, але досить вагомим мотивом є сподівання на досягнення вищого соціального статусу в майбутньому, перспектива кар’єрного росту та самостійність. До значимих нематеріальних мотивів також відноситься суспільна користь військової діяльності, значимість професії у суспільстві. Але це у своїй більшості стосується кандидатів, що проживають у сільській місцевості.

У військовослужбовців, які безпосередньо проходять військову службу за контрактом, переважають такі мотиви, як бажання займатись цікавою роботою, кар’єрний ріст, повага оточення та самоповага.

На даному етапі розвитку Збройних Сил України мотивами, що сприяють розірванню контракту, насамперед є нецікава (не пов’язана із бойовою підготовкою) робота, низький рівень грошового забезпечення, відсутність житла, соціального захисту і можливості кар’єрного та особистісного росту, падіння значимості Збройних Сил в очах громадян.Создан 16 окт 2013 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО